środa, 6 kwietnia 2011


Wybrane Przemówienia : Konferencyjne przemówienie na cześć prezydenta
Polski, Edwarda Ochab 02 grudnia 1965

Copyright © 2003-2004 Kościół Haile Selassie I, Inc ~ Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozdział II - część 3 - Osobista dyplomacja

Haile Selassie Pierwszy - 02 grudnia 1965

Wasza Ekscelencjo, Madame Ochab Dziękujemy Ekscelencjo za gościnność, którą obdarzasz nas tego wieczoru. Etiopia jest zaszczycona, że mamy okazję powitać Państwa jako jej Gości honorowych , i przekazać za Waszym pośrednictwem Narodowi Polskiemu, serdeczną przyjaźń i szczery szacunek, który swą nazwą Polska inspiruje. We współczesnym świecie, w którym pojawiła się Etiopia, w tym stuleciu, odległości między narodami i ludami nie można mierzyć w jednostkach przestrzeni . Wiele kilometrów oddziela Polskę i Etiopię , ale dzięki nowoczesnemu transportowi, który mam obecnie - wszystkie narody są praktycznie sąsiadami. A jednak musimy być również sąsiadami w znacznie głębszym i bardziej istotnym sensie. Współzależność ludów świata jest już faktem stwierdzonym i w sferze wspólnych interesów jest codziennie rozwijana. Z ekonomicznego punktu widzenia, ta współpracy służy nam wszystkim dobrze, lecz ta ekonomiczna kooperacja choć ma kluczowe znaczenie, nie może być celem samym w sobie. Muszą również istnieć wspólne zasady moralności i sprawiedliwości, którym podlegają nie tylko ekonomiczne, ale również ludzkie relacje. Wiele z tych zasad jest już zapisanych w Karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Tym zasadom ludność Etiopii i Afryki jest szczerze oddana, i jesteśmy dumni, że mamy wiernych sojuszników oddanych tej sprawie - ludzi z Polski .

Podłość Rasizmu

W ostatnich miesiącach świat przestraszył kryzys, który w dalszym ciągu powoduje zniszczenia i pustoszy, odrzucając szczere zaangażowanie na rzecz pokoju i dobrobytu człowieka, przez tych, którzy sieją tę plagę, niszcząc się nawzajem. Jest to tragedia na skalę, która wymyka się opisowi , ale musi wygasnąć, jeśli człowiek ma kiedykolwiek zrealizować swoje oświecone przeznaczenie, którego szuka. Nawet bardziej wstrząsające dla sumienia świata, niż wojny polityczne i gospodarcze w tym wieku były podłe doktryny rasizmu przejęte podczas nielegalnego reżimu w Rodezji.

Choroba apartheidu, która teraz zanieczyszcza południową część kontynentu, może się rozprzestrzeniać jeżeli do tego dopuścimy, ale tak się nie stanie. Jesteśmy wdzięczni ONZ powstałej w celu uporania się z tą sprawą .Dumnie możemy oznajmić, że z siłą, odwagą i poświęceniem każdego Etiopczyka jesteśmy gotowi uporać się z tą sprawą . Jesteśmy przekonani, że zasady sprawiedliwości i równości, które powinny dominować - zwyciężą - dzięki istniejącej obecnie wspólnej woli wśród ludzi, którzy nie będą tolerować łamania tych zasad i posiadają środki ich egzekwowania. Wiemy, że polscy mężczyźni i kobiety dzielą razem z nami poświęcenie, które zmusi do zwalczenia resztek rasizmu i kolonializmu z naszej ziemi . W rzeczy samej, Wasza Ekscelencjo, ta wizyta dalece uwidoczniła ogrom interesów i spraw wspólnych Narodom Polski i Etiopii. Możliwości do współpracy jest wiele i są na tyle obiecujące by prowadzić naszych ludzi do wielkich osiągnięć i wzajemnych korzyści. Nasza współpraca będzie prowadzona w zaufaniu i przyjaźni, panie Przewodniczący, i nie ma żadnych wątpliwości, że ta wizyta utworzyła ważne więzi, które będą nas jeszcze mocniej zbliżały podczas gdy idziemy do przodu.

Qademawi Haile Selassie do Polski
KODEKS POSTĘPOWANIA RASTAFARI


Pozdrowienia i miłość w Imionach Jego i Jej Imperialnego Majestatu Haile Selassie 1
i Imperatorowej Itege Menen Asfaw.
Bracia i Siostry, Rastafari Administratorzy, Domy i Organizacje. Kodeks ten jest przeznaczony dla Narodu Rastafari w celu rozpatrzenia jako przestroga oraz przypomnienie.


Ramy tego kodeksu wynoszą pięć lat, i w trakcie tworzenia uwzględniono wiele rzeczy .Twórcy wzięli pod uwagę i omówili różne aspekty i opinie wszystkich, którzy przyczynili się do jego rozwoju, czy to za pośrednictwem poczty e-mail lub forum internetowych, rozmów telefonicznych jak również spotkań. Zalecenia Kodeksu Postępowania Rastafari zostały ratyfikowane w lipcu-sierpniu 2008 r. na Global Nyah Binghi. Konsultacje odbywały się w Nyah Binghi Grounds , Scott Pass, Clarendon na Jamajce, przez Nyah Binghi Radę Starożytnych i Nyah Binghi delegacje z całych Karaibów, Afryki i USA. Dalsze zebrania odbywały się w Nyah Binghi Krajowej Radzie w Wielkiej Brytanii w 2010 r.
"Ten kto ma być liderem, musi zapłacić cenę samodyscypliny i ograniczeń moralnych. Pociąga to za sobą korekty i poprawy jego osobistego charakteru, kontrolę namiętności i pragnień i wzorową kontrolę własnego ciała potrzeb i pragnień." Qadamawi Haile SelassiePODZIĘKOWANIA
Specjalne podziękowania dla Qadamawi Haile Selassie i Imperatorowej Menen za całość inspiracji, mądry umysł, wiedzę, i za to że Ja i Ja mogą powiększać dzieła Jah na całej ziemi z dobrego zachowania, wspólnoty, uczciwości i miłości. Wdzięczność .
Rozszerzony na:
Etiopia-Het-Heru. Haiasi Binghi, Ras Jahaizel, Siostra Maria Dread.
Dla starożytnych i Rady Administracyjnej Nyah Binghi wraz ze wszystkimi uczestnikami Forum Kodeksu Postępowania. NNC (UK) i wszystkim innym, którzy się przyczynili - Dziękuję bardzo.

RasFlako Tafari


EDUKACJA
„Silny naród i wolny naród może opierać się wyłącznie na edukacji, która czyni życie wartościowym i jest niezbędna do dalszych celów, wykonalnych tylko poprzez uczenie się i szkolenia. Nauka i technika muszą być pielęgnowane z wiarą w Boga, z szacunekiem dla ludzkiej duszy i z szacunekiem dla rozumowania umysłu”
Qadamawi Haile Selassie.


SAMOPOMOC
„Ludzie muszą sobie uświadomić własne trudności w rozwoju ich społeczności i starać się je rozwiązać poprzez zbiorowe uczestnictwo przy ustalonym porządku priorytetów i biorąc pod uwagę całkowity potencjał wszystkich w zbiorowości ”
Qadamawi Haile Selassie


LUDZKIE ZRÓŻNICOWANIE
"Zróżnicowanie światów ludzkich jest dzisiaj jednym z największych zasobów ludzkości; istnieją różne filozofie, narody różnie podchodzą do problemów, co prowadzi niechybnie do szerokiego wachlarza odmian metod i technik .Te są niezbędne dla każdej osoby szukającej rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb ... każdy naród musi nieuchronnie usprawniać najlepsze rozwiązania dostosowane do własnych unikalnych cech ..”

„Naszym celem jest wzrost gospodarczy i rozwój Afryki, polepszenia stylu życia Afrykańczyków i wszystkich ludzi”
Qadamawi Haile Selassie
Kodeks Postępowania Rastafari jest ogólną wytyczną dopuszczalnych praktyk, obejmującą szerokie spektrum przekonań w tym ruchu. Jako taki, przedstawia założenia unikalnego stylu życia - tzw. Livity (Życiowości), która rozwinęła się organicznie z nauki i przykładu starszych. Ta Ścieżka została przekazana przez kolejne pokolenia Rastafari od momentu rozpoczęcia ruchu w 1930 roku.
Dziś w dalszym ciągu przebiega ewolucja praktyki na całym świecie wraz z rozprzestrzenianiem się ruchu. Choć główne zasady ruchu pozostają niezmienne i stałe, poprawki i aktualizacje są przeznaczone do prowadzenia Livity żywo i funkcjonalne, a nie dogmatyczne i doktrynersko .
Są też wytyczne bardziej złożone, a dojrzałość ruchu wymaga poziomu dokumentacji - co do tej pory wydawało się zbędnym - dokumentacji zarówno dla wyznawców wiary, wstępujących do i sympatyków, a także rosnącej liczby studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, osób religijnych i grup, oraz zwykłych, codziennych ludzi, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sposobie życia Rastafari. Kodeks jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z osobami i grupami w ruchu, w celu wypracowania skrótowego oświadczenia na temat moralności Rastafari, wartości i zasad nadrzędnych dla przyzwoitego sposobu życia.
Stwierdza czy ludzie z Narodu Rastafari na całym świecie :- Potwierdzają , że naród Rastafari opiera się na zasadach, które uznają Boskość Jego Imperialnego Majestatu Imperatora Haile Selassie 1 z Etiopii, Króla Królów, Pana Panów, Zwycięskiego Lwa z Plemienia Judy, Bożego Wybrańca i Światłość tego Świata ;
- Czy pojmują, że ludzie pozostają wolni jedynie wtedy, kiedy wolność opiera się na szacunku zarówno wartości duchowych i kulturalnych, wierze w podstawowe prawa i wolności człowieka, w świecie ludzi wolnych, w którym istnieje godność osoby ludzkiej oraz równe i niezbywalne prawa posiadane przez wszystkich członków rodziny ludzkiej prosto od Stwórcy, i tylko wtedy, kiedy te prawa są przestrzegane i utrzymane;
- Uznają, że wyzwolenie Afryki musi być główną troską wszystkich ludzi Rastafari ;
- Żądają aby zasady Kodeksu Rastafari postępowania były utrzymane i przestrzegane w celu zapewnienia ochrony Ja i Ja podstawowych praktyk, stylu życia i wolności;

My (InI - Ja i Ja) oświadczamy, że następujące postanowienia zawierają opis Kodeksu Postępowania Narodu Rastafari .OGÓLNY KODEKS

- Akceptuje boskość Jego Imperialnego Majestatu Imperatora Haile Selassie I jako fundament i podstawę Wiary Ja i Ja, którego Świętym Imieniem Ras Tafari Ja i Ja się zwie ;


- Broni suwerennych praw Afrykańczyków w kraju i za granicą ;


- Przestrzega praw i nauk Jego Imperialnego Majestatu Imperatora Haile Selassie I, zasad i praktyk mędrców i patriarchów Rastafari i praw przyrody zapisanych w sercach ludzkości.

- Stąd Ja i Ja zna i akceptuje fakt, że publiczne słowa Imperatora Haile Selassie stanowią prawdziwie boską podstawę sprawiedliwego rządu.

- Ja i Ja przestrzegając zasad Jedności Afrykańskiej, sprawiedliwości, pokoju, miłości, prawdy i praw wraz z wolnościami, zobowiązuje się z całego serca dążyć do wyzwolenia Afrykańczyków prowadząc do Repatriacji i Naprawy, a także nieustannej pracy na rzecz osiągnięcia tych celów.

- Ja i Ja również dąży do pokoju na świecie i wśród wszystkich ludzi dobrej woli, zawsze działa na rzecz równości obywatelstwa w świecie, przestrzegania zasady moralności międzynarodowej, bezpieczeństwa zbiorowego i światowego braterstwa.

- Ja i Ja świętuje i uznaje za święty Dzień Narodzenia HIM Imperatora Haile Selassie I, 23 lipca 1892 roku, oraz datę koronacji zarówno Imperatora i Imperatorowej w dniu 2 listopada 1930 roku, ponieważ są to dwie główne daty w kalendarzu Rastafari.

- Na wszystkich zebraniach duchowych i uroczystych okazjach, powinny być przestrzegane
i zastosowane przez wszystkich Ja i Ja przepisy i regulaminy Gospodarzy takiego spotkania, Posiadłości lub Domu.
- Niekiedy dokonuje się zwolnienia z obowiązku przestrzegania etykiety dla gości takich spotkań w zależności od ich zwyczajów i przepisów z poszczególnych Domów lub Posiadłości, kiedy trzeba wprowadzić przepis, aby pomieścić gości, którzy nie należą do każdego domu lub rezydencji, mają inne zasady ubioru, itp.
- Informujemy, że wszelkie święte zioła (kadzidła) powinny być palone w kadzielnicy na ołtarzu, w celu oczyszczenia tabernakulum i uświęcenia przestrzeni. Tzw. Palarnia powinna być również dostępna i wydzielona do użytku osobistego ( wiedząc, że nie każdy pali ).
- Żadne narkotyki nie mogą być wdychane, użyte, lub palone podczas takich spotkań.
-Wszyscy uczestnicy powinni mieć skromnie ubrania, stosując się do obowiązującego stroju w danym Domu lub Rezydencji/Posiadłości. Również sposób postępowania ma być godny, spokojny i uroczysty jak przystało na takie okazje.
- Tylko Bracia są dopuszczeni do grania na bębnach (perkusji) w zebraniach Nyah Binghi uroczyście nazywanych ISES. Zważywszy, że Siostry mogą grać na przeszkadzajkach
i innych ręcznych instrumentach rytmicznych.

Przywiązanie do afrykańskiej upliftment (pogody ducha)
„W naszym kraju, możemy zbudować silne, szczęśliwe i zaradne społeczeństwa . Na arenie międzynarodowej, możemy wymusić koniec ucisku człowieka przez człowieka i narodu przez naród. Możemy doprowadzić do bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, które otworzy drogę do większych ludzkich osiągnięć, dla których potrzeb krzyczy teraz cała ludzkość „.
Qadamawi Haile SelassieOdpowiedzialność Globalnej Społeczności a Światowy Pokój
„Nie możemy się ogłupiać tym, jakby nie możliwe było już stanowienie równości. W tej materii spraw dotyczących postaw i wartości nasz intelekt ciągle się ćwiczy, niestety nadal z marnym efektami.
Niech nas nie odrzuca w nienawiść postawa tych, którzy nawet przy jednoczesnej walce o swoją wolność od uprzedzeń, ujawniają, że działanie trucizny dyskryminacji pozostawiło trwałe efekty, a z ich reakcji wynika, że my, nie mniej niż oni, są ofiarami emocji nierozumnej, że my, nie mniej niż oni, jesteśmy podatni na tego wirusa, który

nazywa się nietolerancja” . Qadamawi Haile SelassiePokój i miłość – oryginalne powitanie starszych Rastafari podsumowuje zasadniczą postawę i motywację ruchu, etos pełnej harmonii dobrej woli wobec człowieka ale też wobec wszystkich żywych istot we wszechświecie. Rodzina Rastafari powinna zawsze dążyć do utrzymania dyscypliny miłości do Ja i Ja bliźnich mężczyzn i kobiet, wiedząc, że uzdrowienie Afryki jest drogą do światowego pokoju i braterstwa człowieka.
Cnoty tolerancji, szacunku i braterstwa powinny zawsze cechować interakcje Ja i Ja ze sobą, z Afryką, a także z globalną społecznością narodów. Rastafari to naród rozproszony między narodami, i dzieki naszym prawidłowym zasadom postępowania i zachowania Ja i Ja stał się światłem dla całego świata.

„Musimy stać się czymś, czym nigdy dotąd nie byliśmy i do czego nasze wykształcenie i doświadczenie źle nas przygotowało. Musimy stać się większymi niż kiedykolwiek, śmielszymi , silniejszymi duchem, patrzącymi z szerszej perpektywy.

Musimy stać się członkami nowej rasy, pokonującymi drobne uprzedzenia z powodu naszego ostatecznego przymierza nie dla narodów, lecz naszym bliźnim w ludzkiej społeczności.”
Qadamawi Haile Selassie
ZDROWIE I PRAKTYKI ŻYWIENIOWE
"Nie ma nic cenniejszego dla człowieka niż zdrowy umysł w zdrowym ciele , i ważne jest, aby fizyczne samopoczucie naszych ludzi zasługiwało na równą uwagę jak ich potrzeby duchowe.
Dobry stan zdrowia jest nie tylko niezbędny dla samozadowolenia człowieka, ale to również podstawowy warunek postępu i dobrobytu narodu.
Tak jak edukacja gwarantuje ochronę ludzkiej wiedzy we wszystkich dziedzinach jego starań, tak samo właściwa opieka medyczna pomaga w samokontroli i wspieraniu rozwoju fizycznego i psychicznego. Ochrona zdrowia jest obowiązkiem. Niewielu jest świadomych, że istnieje coś takiego jak moralność fizyczna.
" - Herbert Spencer

Naturalne i tzw. holistyczne – całościowe podejście do opieki zdrowotnej jest wysoce zalecane. Jednakże w przypadkach, gdy istnieją okoliczności tak zagrażające życiu, że wymagana jest operacja, byłoby wskazane, aby starać się o stosowanie konwencjonalnej pomocy medycznej.
Zaleca się zobowiązać Rastafari do jedzenia zdrowych, naturalnych produktów spożywczych i postępowania zgodnie z zasadami życia holistycznego, zgodnie z tradycjami i zwyczajami Rastafari.
Rastafari, którzy wiodą bardziej całościowe i bliższe przyrodzie życie to tacy, którzy żyją w harmonii z ziemią. Najwyższą formą praktyki żywieniowej jest używanie żywności w sposób naturalny .
Dieta Ital myje i oczyszcza naszą fizyczność. Oferuje również lepsze życie i energetyzujący sposób utrzymania struktury fizycznej, naszego wnętrza, w stanie swej oryginalnej Integralności.

CO TO JEST ITAL
ITAL(Ajtal) to świeża, nieprzetworzona i organiczna żywność.

Rastafari powinni powstrzymać się od spożywania :
-Produktów pochodzenia zwierzęcego
-Przetworzonej żywności
-Żywności modyfikowanej genetycznie
-Soli sodowej
-Zaleca się używanie produktów wolnych od soli kuchennej oraz sezonowanie naturalnych ziół jako przypraw.

- Na całym świecie spożywanie owoców morza jest niejednokrotnie sporą częścią kultury żywieniowej, jest też faktem, iż niektórzy Rastafari parają się ręcznym rybołówstwem na własny użytek. Jednakże, należy unikać owoców morza z gatunków padlinożerczych.

Ponadto należy unikać:
Pijaństwa - Stosowania napojów alkoholowych (wszystkie rodzaje piwa, ciemnego piwa i win)
Narkotyki – znaczenie- crack, kokaina, barbiturany, tabletki, leki farmaceutyki i inne substancje podobnego rodzaju produkowane syntetycznie.

Proponowane rozwiązanie:
Każdemu, kto będzie naruszał powyższe zalecenia, tj. -nadużywał narkotyków lub uprawiał pijaństwo zaleca się zasięgnąć profesjonalnej porady i być przygotowanym do zatrzymania.


"Podczas gdy gwarantujemy każdemu prawo do wolności wyznania i kultów, równocześnie odmawiamy prawa do takiej polityki , która stawia ludzi przeciw sobie w imię religii "

Qadamawi Haile Selassie

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
" Jest tak jak powinno być, gdy bracia i siostry kłócą się od czasu do czasu; ale spotykają się i omawiają sporne zagadnienia w bardzo otwarty sposób zmierzając do wypracowania wspólnego rozwiązania. To naturalne dla czterdziestu jeden narodów (afrykańskich - przyp. tłum) mieć różne problemy. Naszym obowiązkiem jest wyrzucić do kosza nasze różnice i osiągnąć rozwiązanie, które ukażą nasze zjednoczone stanowisko. Powinniśmy świadomie pilnować bardziej niż dotychczas, by nie doszło do nieporozumień między nami. Musimy zewrzeć szeregi aby wypełniać swe zobowiązanie w harmonii i jedność wizji i celów. "
(Ważna Wypowiedź od Qadamawi Haile Selassie)

W przypadku sporów, zainteresowane strony powinny przełożyć swoje racje do Komitetu Skarg
w organizacjach, lub Posiadłościach, do których należą.Następnie, po zebraniu materiału dowodowego, Komitet Skarg powinien określić rozwiązanie problemu i/lub postępowanie dyscyplinarne. W przypadku braku rozwiązania w Komitecie Skarg, dowody zebrane w tej sprawie powinny być przekazywane do Administracji Wykonawczej wspomnianej instytucji lub Rezydencji/Posiadłości /Domu.

NIE-ZRZESZENI
Rastafari (tym), którzy nie należą do żadnego Domu ani Organizacji doradza się toczenie swoich sporów wewnątrz istniejących Domów lub Organizacji, które wybiorą .


NIEROZWIĄZANE SPORY
W przypadku, gdy nie ma innej uchwały Komitetu Skarg, zaleca się:
- Zawieszenie na minimum 3 miesiące, po których sprawy będą rozpatrywane ponownie.
- Po przeglądzie ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komitet Skarg lub podany Dom lub Organizację/Posiadłość.
- Rastafari (ci), którzy nie należą do żadnego Domu ani Organizacji, powinni przestrzegać ostatecznej decyzji Domu lub Organizacji, którą wybrali w swojej sprawie.
- W przypadku sporów o charakterze przemocy, sprawę należy skierować do odpowiednich władz lokalnych w celu rozwiązania
Uwaga: Należy powstrzymać się od:- Stosowania metod sprawiedliwości systemu, z wyjątkiem skrajnych sytuacjach, gdy prawo społeczne może być zastosowane do rozwiązania problemu.
- Stosowania metod wymiaru sprawiedliwości oraz wszelkich działań, które zagrażają lub szkodzą bezpieczeństwu Rodziny Rastafari.
- Nie powinno być stronniczość w rozwiązywaniu sporów
- Prawa społeczeństw powinny być przestrzegane, chyba że stoją w bezpośredniej sprzeczności z podstawowymi przekonaniami Ja i Ja.
Należy unikać:
Nadużyć, oszczerstw, pomówień i obmawiania, plotkarzy i plotek, znieważania któregokolwiek z Braci Rastafari, Sióstr, Domów, Posiadłości, Organizacji, lub innych, w miejscach publicznych,
ani też poprzez druk, radio, telewizor, Internet, lub inne środki komunikacji.
Należy:
- Zawsze szanować decyzje Rady Starszych, Starożytnych-Ja Strażników Wiary .
- Znać wkład Patriarchów, Matron i Ojców Założycieli Wiary.
- Nigdy nie używać Starożytnych w celu uzyskania pieniędzy na osobiste korzyści.
- Zawsze znać udział, wkład i znaczenie afrykańskich przywódców, Wyzwolicieli Afryki i Wojowników Wolności, pamiętając o datach i ważnych wydarzeniach w afrykańskim kalendarzu.

DO MUZYKÓW
Do RastafarI Reggae muzyków, śpiewaków, promotorów. MC & DJ'S

NALEŻY ZAWSZE:
• Trzymać się kulturowych korzeni tekstów , muzyki i norm ustanowionych przez pionierów, którzy używają muzyki aby kształcić i podnośić na duchu.

• Prowadzić siebie nienagannie i spójnie na scenie i poza nią, co obejmuje działania podczas wycieczek krajowych i zagranicznych.
• Rozważyć wkład finansowy w społeczny i gospodarczy rozwój Narodu Rastafari.


NALEŻY POWSTRZYMYWAĆ SIĘ OD:
• Używania imienia Qadamawi Haile Selassie i Imperatorowej Menen przypadkowo lub na próżno na scenie lub poza nią.

• Tworzenia muzyki i tańca, który trywializuje kobiecą seksualność lub depcze jej Ja-integralność i poczucie własnej wartości, oraz takich, które zachęcają do rozważania lub popełniania aktów przemocy wobec niej.

• Tworzenia muzyki i tekstów nakłaniających do popełniania przestępstw przeciw innym.

• Promowanie w wideoklipach zachowań sprośnych, niemoralnych, z zawartością seksualną , pornograficznych.

USTALENIA DOTYCZĄCE PRAW PRZEJŚCIA
Nowonarodzone dzieci (Uświęcenie noworodków), Małżeństw, Starszyzny Odchodzącej i Przepisów dot. pogrzebu

Narodziny
W niektórych Domach (np. Nyahbinghi) stworzono rytuał ceremonii w celu powitania i uświęcania noworodków w społeczności. Ta uroczystość jest prowadzone przez upoważnionego Kapłana, podczas spotkania, w którym dziecko jest witane w specjalnych modlitwach i celebrowane jako nowy członek społeczności uroczystymi pieśniami w pełni radości.
Jeśli rodzina noworodka nie jest członkiem żadnego z Domów, Posiadłości lub Organizacji i złożyła wniosek o uświęcenie noworodka, członkowie tej rodziny muszą nauczyć się, przyjąć i zaakceptować elementarne nauki Życia Rastafari (Livity).

Małżeństwa
Rada Starszych pracuje również nad ustaleniem jednolitej Ceremoni Małżeństwa, w takiej formie , która będzie rozpoznawalna tak wewnątrz społeczności jak i legalnie w obrębie danego Kraju/Stanu.
Pogrzeb

Uroczystości zamawiania stosuje się obecnie w przypadku osób chowanych, w celu upamiętnienia ich ziemskiego wkładu w Naród Rastafari. Należy o nich pamiętać i świętować.

Kremacja również jest obecnie rozważana, jako ostateczny obrzęd końcowy, tym którzy tego chcą.
Wszystkie uroczystości powinny być wykonywane przez certyfikowanych Rastafari Kapłanów lub Kapelanów pełniących posługi.AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA
- Poniższe praktyki są zakazane przez kodeks moralnego zachowania Rastafari :
Homoseksualizm
Sodomia
Seks z dziećmi lub zwierzętami
Gwałt
Seks oralny
Prostytucja
Cudzołóstwo/ Wszeteczeństwo/ Rozwiązłość

NALEŻY UNIKAĆ :
- Wchodzenia w związek/relację mając świadomość tego, że druga osoba jest już w intymnej relacji z kimś innym.
- Wchodzenia w związek seksualny bądź nawiązywania intymnych relacji, które mogą powodować ból, dysharmonię lub cierpienia.
- Zawierania seksualnej lub intymnej relacji z udziałem wielu partnerów.
- Ukazywania przez jakąkolwiek działalność publiczną, przedstawień z zawartością seksualną.Kredo Nyah BINGHI
Książęta i Księżniczki muszą wyjść z Egiptu
Etiopia wyciąga swe ręce do Haile Selassie Jah Rastafari
O'Haile Selassie Jah z Etiopii. Ja i Ja Majestacie Świety
Twój Duch Święty zstąpił w Ja by zamieszkać w ścieżce prawości

Prowadż Ja i Ja
Pomóż Ja i Ja wybaczać, tak i Ja będzie odpuszczone
Naucz lojalnej miłości Ja i Ja na ziemi, jak jest na Syjonie
Obdarz Ja i Ja mądrym umysłem, wiedzą i zdolnością pojmowania, tak by wypełnić Twoją Wolę
Twoje błogosławieństwo O Jah
Niech głodny będzie nakarmiony, nagi przyodziany, chory uleczony, wiekowy chroniony, a dzieci niech będą pod opieką

Wybaw Ja i Ja z rąk naszych wrogów, Ja i Ja musi ukazać swe owoce w te niebezpieczne dni

Kiedy nasi wrogowie odchodzą i zamilkli w głębiny morza,
w czeluściach ziemi, w brzuchu bestii

O daj Ja i Ja miejsce w Tobie Wiecznie Żywy Królu
Poprzez Moce dane nam od Króla Królów
Pana Panów, Zwycięskiego Lwa z Plemienia Judy
Wybrańca Siebie i Światłość Wszechświata
Ja i Ja Światłego i Boskiego na Wysokości Imperatora Haile 
Ja Selassie 
Jah Rastafari
Pierwszy Starożytny Król Teraźniejszości i Wieczności
Sztuka Ja - Alfa i Omega
Początek bez końca, Pierwszy i Wieczny
Protektorat całej Ludzkiej Wiary i Władca Wszechświata
Tyś Najwyższy Kapłan Zakonu Melchizedeka
Który żyje i króluje na Zawsze
Tak Ja i Ja chwała naszemu Jah i Królowi Imperatorowi Haile Selassie Jah Rastafari !!!
Wszechmogący Ja Jah Rastafari !!
Wielki i Grzmiący Ja

JAH RASTAFARI


WAŻNE - Niezapominajka
7 stycznia Etiopskie święto Narodzenia Chrystusa

1 marca- Bitwa pod Adowa
25 marca - Narodziny Imperatorowej Menen

17-20 września 1964 Wizyta Haile Selassie w Polsce *

18 kwietnia 1966 Wizyta Trynidad i Tobago
21 kwietnia 1966 Wizyta H.I.M na Jamajce

Wielki Piątek Wielkanocy - Coral Gardens- rocznica upamiętniająca wydarzenia z 12kwietnia 1963 r.
25 maja Dzień Wyzwolenia Wszystkich Afrykańczyków
16 czerwca Dzień Urodzin Ziemskich Pierwszego Patriarchy Leonarda Howella
17 kwietnia Urodziny Marcusa Garveya
11 września Etiopski Nowy Rok
2 listopada Rocznica Koronacji Qademawi Haile Selassie i Imperatorowej Menen 

„Tolerancja sprzeciwu i krytyka rządu wypływa z jednej istotnej przesłanki: że rząd istnieje przede wszystkim po to, aby służyć ludziom. Pracownicy rządu, wyznaczani czy wybierani jako przedstawiciele są obdarzani zaufaniem w celu pracy dla dobra powszechnego”
Qadamawi Haile Selassie
„W naszym kraju, możemy zbudować silne, szczęśliwe i zaradne społeczeństwa . Na arenie międzynarodowej, możemy wymusić koniec ucisku człowieka przez człowieka i narodu przez naród. Możemy doprowadzić do bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, które otworzy drogę do większych ludzkich osiągnięć, dla których potrzeb krzyczy teraz cała ludzkość „.
Qadamawi Haile Selassie

„Wyzwól umysły ludzi a ostatecznie wyzwolisz ludzkie ciała
Marcus Garvey

„Nie ma większej siły niż sukces, i dlatego każdy z osobna dokona wszelkich starań, aby otaczać się przez całe życie dowodami sukcesu. Tak jednostki jak i narody .”

Marcus Garvey


"Ludzie bez wiedzy o ich przeszłości, pochodzeniu i kulturze są jak drzewo bez korzeni."
Marcus Garvey
Tłumaczenie z j. angielskiego - ROBI